เกษตรเตรียมเสนอร่าง พรบ รายได้และสวัสดิการเกษตรกร

 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เตรียมเสนอร่างพระราชบัญญัติรายได้และสวัสดิการเกษตรกร

 

สืบเนื่องจากในปัจจุบันเกษตรกรไทยส่วนใหญ่ยังขาดความมั่นคงในการดำรงชีพและมีรายได้ต่ำเมื่อเทียบกับประชากรในอาชีพอื่น นอกจากนั้นยังขาดสวัสดิการคุ้มครองโดยเฉพาะเมื่อถึงวัยเกษียณ โดยในปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายเฉพาะเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรส่วนใหญ่ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี การช่วยเหลือที่รัฐบาลจัดให้ในปัจจุบันมีเพียงกรณีที่เกิดปัญหา เช่นประสบภัยพิบัติ หรือราคาผลผลิตตกต่ำ ดังนั้น พระราชบัญญัติฉบับนี้จึงเป็นกฎหมายฉบับแรกที่ประเทศไทยจะมีขึ้นเพื่อสร้างความมั่นคงในอาชีพให้กับเกษตรกร