กระทรวงเกษตรฯส่งฝนหลวงป้องกันและแก้ไขภัยแล้ง

 

 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เริ่มแผนปฎิบัติการฝนหลวงระยะที่ 2 ในการป้องกันและแก้ไขภัยแล้งปี 2558 โดยแผนระยะที่ 2 นี้กำหนดช่วงดำเนินการระหว่างเดือนมีนาคมและเดือนเมษายน ซึ่งเป็นช่วงที่ประเทศไทยจะมีปริมาณฝนค่อนข้างน้อยและมีอุณภูมิอากาศที่ร้อนจัด ทำให้พื้นที่ในประเทศไทยโดยทั่วไปขาดความชุ่มชื้นเป็นอย่างมาก ดังนั้นแผนระยะที่สองนี้จึงกำหนดวัตถุประสงค์ในการที่จะเน้นการสร้างความชุ่มชื้นแก่พื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่ป่าควบคู่กันไป สำหรับแผนในระยะที่หนึ่งเป็นแผนในช่วงเดือนตุลาคมของปีก่อนจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ที่เพิ่งผ่านไป ซึ่งในช่วงดังกล่าวจะมีปฏิบัติการฝนหลวงเป็นช่วงสั้น ๆ ตามสภาพอากาศและเป็นช่วงสำหรับเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินการในช่วงที่สองและสามต่อไป สำหรับในช่วงที่สามซึ่งเป็นฤดูกาลเพาะปลูกหลักของประเทศ การปฏิบัติการจะเน้นไปในการเพิ่มปริมาณฝนในพื้นที่เกษตรกรรมซึ่งจะเริ่มดำเนินการในช่วงเดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนกันยายน

 

นอกจากแผนป้องกันและแก้ไขภัยแล้งที่ดำเนินการในช่วงเดือนมีนาคมและเมษายนนี้แล้ว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังมีแผนที่ดำเนินการควบคู่ในช่วงเดียวกันได้แก่แผนการบรรเทาปัญหาหมอกควันและไฟป่า ซึ่งจะเน้นการดำเนินงานในเขตภาคเหนือเป็นหลัก เนื่องจากในช่วงระยะเวลานี้จะเกิดปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่ดังกล่าวจนเป็นปัญหากระทบไปในหลายด้าน ตั้งแต่ปัญหาสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ ปัญหาการคมนาคมทั้งทางอากาศและทางบก รวมไปถึงปัญหาที่กระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในภาคเหนืออีกด้วย ปัญหาหมอกควันที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้โดยเฉพาะที่จังหวัดเชียงใหม่มีความรุนแรงค่อนข้างมากในเช้าวันนี้ (2 มี.ค.) ซึ่งจะต้องมีปฏิบัติการฝนหลวงเข้ามาบรรเทาปัญหาดังกล่าว

 

สำหรับในช่วงท้ายของฤดูฝนของทุกปี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังมีแผนดำเนินการสำหรับปฏิบัติการฝนเรื่องอีกหนึ่งแผน ได้แก่แผนการเติมน้ำในแหล่งเก็บน้ำต่าง ๆ โดยเฉพาะในปีที่ปริมาณฝนประจำฤดูกาลปรกติมีค่อนข้างน้อย

 

สภาพความแห้งแล้งในช่วงนี้ ถือว่าเป็นไปตามวัฐจักรฤดูกาลของแต่ละปี ซึ่งในอดีตจะเป็นช่วงที่เกษตรกรว่างเว้นจากกิจกรรมในไร่นา และจะใช้เป็นช่วงกิจกรรมทางสังคม เช่น การเฉลิมฉลองงานบุญต่าง ๆ จนถึงงานสงกรานต์ ซึ่งทำให้ความต้องการน้ำในช่วงนี้ลดลงสอดคล้องกับสภาพธรรมชาติ นอกจากนั้นยังทำให้ดินมีการพักตัวหลังจากการเก็บเกี่ยวตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นมาเป็นเวลาหลายเดือน ในปัจจุบัน ด้วยสภาพสังคมที่เปลี่ยนไปและความจำเป็นทางเศรษฐกิจ ทำให้เกษตรกรจำนวนมากยังคงดำเนินกิจกรรมในไร่นาต่อไปเพื่อสร้างรายได้ ประกอบกับจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น และกิจกรรมอื่นทั้งในด้านอุตสาหกรรมการผลิตและธุรกิจการท่องเที่ยวที่เจริญเติบโตมากขึ้น ทำให้ความต้องการน้ำไม่ได้ลดลงต่ำกว่าในช่วงอื่น ๆ ดังนั้นปฏิบัติการฝนหลวงจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมากในปัจจุบัน

 

จากปัญหาสภาพการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกซึ่งมีแนวโน้มที่จะทำให้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงเดือนมีนาคมและเมษายนรุนแรงขึ้น ดังนั้นทุกภาคส่วนจึงควรที่จะได้ร่วมมือกันในการที่จะกำหนดแผนการใช้น้ำให้เหมาะสม และจะต้องให้ความสนใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมชีวิตความเป็นอยู่ในทุกด้านที่จะนำไปสู่การลดผลกระทบที่จะทำให้สภาพแวดล้อมแวดล้อมของโลกเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน หาไม่แล้ว หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงคงต้องทำงานอย่างหนัก และอาจไม่เพียงพอที่จะช่วยแก้ไขปัญหาให้ทุกคนได้อีกต่อไป