เทคโนโลยีเพื่อการรับมือภัยแล้ง

 

ภัยแล้งเข้าสู่วาระเฝ้าระวังอีกครั้งหนึ่งในสัปดาห์นี้หลังจากนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา กล่าวแสดงความห่วงใยประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อยู่ในภาคเกษตร

 

สภาพภูมิอากาศในประเทศไทยโดยทั่วไปเมื่อถึงเดือนกุมภาพันธ์จะเป็นช่วงที่เข้าสู่ฤดูแล้ง เนื่องจากความชื้นในดินที่สะสมจากฤดูฝนที่แล้วเริ่มหมดไปเนื่องจากปริมาณฝนที่ลดลงตามฤดูกาล ในอดีตเกษตรกรโดยเฉพาะชาวนาจะหยุดกิจกรรมทางการเกษตรที่ต้องใช้น้ำไว้ชั่วคราว โดยการหยุดทำนาในช่วงนี้ไม่มีผลกระทบทางเศรษฐกิจมากนัก ในปัจจุบัน ระบบเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป ทำให้เกษตรกรมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินกิจกรรมในช่วงนี้เพิ่มขึ้นเพื่อสร้างรายได้ให้พอเพียงกับค่าครองชีพที่สูงขึ้น ดังนั้นการแสวงหาและคิดค้นเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อนำมาประยุกต์ใช้จึงเป็นสิ่งที่ทุกภาคส่วนควรให้ความสำคัญ

 

ตัวอย่างที่น่าสนใจชิ้นหนึ่งคือ Warka  -the Tree of Life ซึ่งเป็น เทคโนโลยีที่นำเสนอโดย Architecture and Vision กลุ่มสถาปนิกและนักวิชาการชาวอิตาลีที่ได้ศึกษาปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ของประเทศเอธิโอเปีย และได้ทำการออกแบบโครงสร้างโดยใช้เทคโนโลยีง่าย ๆ ที่ชาวพื้นเมืองในเอธิโอเปียสามารถนำไปสร้างเองได้และสามารถแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในท้องถิ่นได้

 

ปัญหาการขาดแคลนน้ำในประเทศไทยอาจไม่รุนแรงเหมือนที่เกิดขึ้นในเอธิโอเปียและประเทศอื่น ๆ ในอาฟริกา อย่างไรก็ตาม ตัวอย่างที่นำมาเสนอนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นแรงบันดาลใจให้เกิดการคิดค้นเทคโนโลยีที่เหมาะสม โดยเทคโนโลยีที่คิดค้นอาจเป็นเทคโนโลยีที่ซับซ้อนหรือเรียบง่ายก็ตาม หากสามารถนำมาใช้ได้จริงย่อมก่อให้เกิดประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติ